Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Tilskudd til rimelige hjelpemidler. Fra 1/1 2014

NAVlogo I forbindelse med statsbudsjettet for 2014  innførte regjeringen en tilskuddsordning på 8 mill. til enkle og rimelige hjelpemidler i dagliglivet. Dette ble gjort for å rette opp noen av de negative konsekvensene brukere av hjelpemidler har erfart etter at hjelpemidler til å spise, drikke, lage mat, vaske seg og kle på seg ble tatt ut av folketrygden i 2012. Tidligere sto disse hjelpemidlene på hjelpemiddelsentralenes bestillingsliste. Kommunale fagfolk og personer med brukerpass kunne rekvirerer disse fra sentralen og få rask og enkel tilgang til produktene. Behovene avgjorde tilgangen til hjelpemidlene.

 

Ny ordning

Den nye ordningen er rammestyrt og det er satt av 8 millioner kroner i 2014. Du kan tildeles kr 2000 og kan søke på nytt etter fire år.  Vi har bedt om en redegjørelse fra Arbeidsdepartementet, se informasjon under. Kortversjonen er at hjelpemidlene må være spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelser, hjelpemidlene tildeles etter vanlige regler i folketrygdloven, du søker på ordinært søknadsskjema, kommunehelsetjenesten dokumenterer funksjonsproblemene og hjelpemiddelbehovet, hjelpemiddelsentralen vedtar og utbetaler beløpet og du kjøper hjelpemidlene selv.

Informasjon på Nav:https://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/Tilskuddsordning+for+rimelige+hjelpemidler.367541.cms

 

NHF mener

Vi mener det er positivt at det igjen blir mulig å få dekket nødvendige hjelpemidler, men mener det ville vært en enklere og bedre løsning å føre opp igjen hjelpemidlene i bestillingslisten, slik ordningen var fram til 2012. Vi har også pekt på at det er kuttet mye mer enn det som nå er gjeninnført – bare for 1. halvår 2012 ble det spart 12 millioner.

 

Vi må følge med

Det er viktig at NHF følger med og høster praktiske erfaringer med den nye ordningen. Aktuelle spørsmål: Får man hjelpemidlene det søkes om eller blir det en diskusjon om hva som regnes som hjelpemidler?  Går det greit å anskaffe hjelpemidlene? Hvor lang tid tar det fra søknad til pengene er utbetalt? Hva skjer hvis de 8 millionene er brukt opp før året er omme? Departementet skriver at det kan være nødvendig med justeringer i rundskrivet etter at ordningen er innført, så det er muligheter for å påvirke innholdet når det er høstet erfaringer.

 

Informasjon fra Arbeidsdepartementet:

«Det er ikke satt noen nedre prisgrense eller gjort noen avgrensning i forhold til konkrete produkttyper. Det er de ordinære vilkårene i folketrygdloven kapittel 10 som gjelder, det vil si at brukers funksjonsevne skal være vesentlig og varig nedsatt grunnet sykdom, skade eller lyte. Videre skal det være nødvendig og hensiktsmessig med tilskuddsberettiget hjelpemiddel for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet. I tillegg legges det ordinære prinsippet om at folketrygden kun skal dekke merutgifter grunnet funksjonsnedsettelsen til grunn ved vurderingen.

 

Tilskuddsordningen trådte i kraft den 1. januar, og det ble samtidig tatt inn en presisering i rundskrivet til folketrygdloven § 10-7 bokstavene a, c, d samt annet og tredje ledd. Etter at ordningen nå er iverksatt, kan det være at det vil være nødvendig med mindre justeringer av enkelte formuleringer i rundskrivet.

 

Her er någjeldende kommentarer til tilskuddsordningen i rundskrivet:

 

Rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med funksjonsnedsettelse

Hva som til enhver tid er å anse som et hjelpemiddel i lovens forstand vil endre seg over tid. Det må derfor foretas en løpende vurdering av hvorvidt et produkt er å anse som et hjelpemiddel. I statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt at rimelige og universelt utformede produkter anses som utstyr som den enkelte selv bør ta ansvar for å kjøpe ved behov.

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2014 foreslås det å gjeninnføre stønad til rimelige hjelpemidler som er spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2014. Stønad til disse spesialutviklede hjelpemidlene gis som tilskudd. Brukere som fyller vilkårene for stønad til rimelige, spesialutviklede hjelpemidler får utbetalt et tilskudd og den enkelte kjøper selv inn hjelpemidlene. Tilskuddet er ment å dekke de ekstrautgifter bruker har til rimelige hjelpemidler spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Søknaden må inneholde en beskrivelse av brukerens funksjonsproblemer og hvilke hjelpemidler brukeren har behov for. Beslutning om tildeling av tilskudd skal skje på grunnlag av en konkret vurdering av brukers behov. Videre må de øvrige vilkårene i folketrygdloven kapittel 10 være oppfylt. Tilskuddsbeløpet fremgår av oversikten over stønadssatser på nav.no.

Bruker kan søke om nytt tilskudd etter fire år. Det skal da gjøres en ny vurdering av brukerens behov basert på de samme kriteriene som ved første gangs søknad.

Den nye ordningen gjelder søknad om tilskudd som skal behandles av hjelpemiddelsentralene. Det skal derfor foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om vilkårene for tilskuddet er oppfylt.

 

Bruker kan benytte ordinært søknadsskjema for hjelpemidler, som ligger på nav.no. I feltet behov og hensikt skriver bruker inn at søknaden gjelder tilskudd til rimelige hjelpemidler. Bruker må dokumentere funksjonsproblemene og hvilke rimelige hjelpemidler som er spesielt utformet for personer med funksjonsnedsettelse bruker har behov for. Det er derfor hensiktsmessig at søknaden går via kommunehelsetjenesten for enkelt å dokumentere funksjonsnedsettelsen. Kommunehelsetjenesten vil også kunne uttale seg om hvilke rimelige hjelpemidler som er spesielt utformet for personer med funksjonsnedsettelse som brukeren har behov for.»

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund

 

Guri Henriksen

Interessepolitisk seniorrådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Abonnementservice
Loading
94745
Visit Today : 70
Visit Yesterday : 71
This Month : 2126
This Year : 20655
Total Visit : 94745
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg